Regulamin

Regulamin

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Sklep internetowy www.alewnetrze.com.pl, zwany dalej Sprzedającym (Sklepem) prowadzony jest przez firmę PURIO Anna Gierszewska, z siedzibą w Gdańsku (80-377) przy Al. Grunwaldzkiej 615, która została wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o numerze NIP: 588-204-43-95, REGON: 221076555.

Adres strony internetowej: www.alewnetrze.com.pl
Numer telefonu: 735-981-717
Adres poczty elektronicznej:
sklep@alewnetrze.com.pl
Adres poczty elektronicznej do składania reklamacji: sklep@alewnetrze.com.pl
Konto bankowe: 10 1910 1048 2216 0003 9946 0001

 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą www.alewnetrze.com.pl, a także prawa i obowiązki oraz warunki odpowiedzialności administratora i użytkowników Sklepu.
 2. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie jest użytkownik, którym jest firma lub pełnoletnia osoba fizyczna.
 3. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
 4. Realizacja zamówień musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.  
 5. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się dostarczać rzeczy wolne od wad.
 6. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zwierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw – w zakładce Dostawa.
 7. Sprzedający nie udziela Kupującemu gwarancji w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego, natomiast informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdujących się w sklepie.
 8. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.
 9. Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.
 10. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu i aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie.
 11. Korzystanie ze Sklepu możliwe jest za pośrednictwem komputera oraz innych urządzeń umożliwiających przeglądanie sieci internet, posiadających odpowiednie oprogramowanie, w tym przeglądarkę internetową. Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność działania sklepu w następujących przeglądarkach: Google Chrom 2.0 lub wyższy, Internet Explorer 7.X lub w wersji wyższej, Mozilla Firefox 2.0 lub w wersji wyższej, Opera wersja 9 lub nowsza. Wymagania sprzętowe komputer lub urządzenie mobilne posiadające procesor co najmniej 1 GHz oraz pamięć RAM 512 Mb, system operacyjny: Ms Windows, Mac OS, Android.

§2 SŁOWNIK

Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

 • czas dostawy – czas, w jakim przewoźnik dostarczy towar do Kupującego;
 • czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania za pośrednictwem poczty lub kuriera, na adres wskazany przez Kupującego;
 • dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu; 
 • dowód zakupu – faktura VAT, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami;
 • karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.
 • klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.;
 • kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.
 • kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.
 • prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.
 • konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawne nie związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową oraz osoba fizyczna, która dokonując czynności związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, działa także w celu niezwiązanym z tą działalnością;
 • koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.
 • kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient. 
 • miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego. 
 • moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.
 • rzecz – rzecz ruchoma mogąca lub będąca przedmiotem umowy.
 • płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę.
 • sklep - serwis internetowy dostępny pod adresem www.alewnetrze.com.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie;
 • punkt odbioru – miejsce wydania rzeczy wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w sklepie.
 • treść cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej;
 • trwały nośnik – materiał lub narzędzie umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci; 
 • umowa zawarta na odległość – umowę zawartą z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;
 • wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.
 • wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz: 
  • a. nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia; 
  • b. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta, 
  • c. nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  • d. została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym; 
  • e. w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego; 
  • f. nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.
 • wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 • zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

§3 ZAWARCIE UMOWY I REALIZACJA

 1. Zamówienia można składać przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu za pośrednictwem strony internetowej www.alewnetrze.com.pl
 2. Produkty, które nie mają przypisanej ceny i są opisane jako „Zapytaj o cenę” można zamówić dopiero po kontakcie z sklepem (poprzez e-mail lub chat udostępniony na stronie) w celu otrzymania wyceny. Zamówienia złożone bez powyższego warunku zostają automatycznie anulowane.
 3. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać następujące czynności, z których część może być powtarzana:
  - dodanie wybranego produktu do koszyka w potrzebnej ilości
  - dokonanie wyboru dostawy
  - dokonanie wyboru płatności
  - podanie danych do dostawy lub wydania towaru
  - podanie swoich danych osobowych do wystawienia dokumentu sprzedaży, e-mail oraz telefonu kontaktowego
  - złożenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”
 4. Zawarcie umowy następuje z chwilą złożenia zamówienia.
 5. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie Kupującemu treści zawieranej umowy sprzedaży następuje poprzez:
  - przesłanie Kupującemu na wskazany adres e-mail potwierdzenia zawarcia umowy (zamówienia), w tym regulaminu i wzoru odstąpienia od umowy w formacie pdf
 6. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona na stronie sklepu www.alewnetrze.com.pl w zakładce Regulamin.
 7. Przyjęcie zamówienia następuje w momencie wpłynięcia zamówienia do systemu, zaś realizacja następuje po zaksięgowaniu zaliczki w wysokości min. 30% wartości zamówienia na koncie bankowym Sprzedającego.
 8. Termin realizacji zamówienia zostanie potwierdzony w ciągu 48 godzin – w zależności od dostępności zamówionego produktu czas realizacji zamówienia wynosi od 24 godzin do 30 dni roboczych. W przypadku braku danego towaru u producenta lub dystrybutora, czas realizacji może ulec wydłużeniu o czym Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez e-mail.
 9. W przypadku wyboru przez Kupującego opcji:
  1. za pobraniem:
   - towar znajdujący się na magazynie zostaje przekazany do realizacji na magazyn i zostanie niezwłocznie wysłany w jak najkrótszym czasie, a przy odbiorze towaru przez Kupującego należy dokonać zapłaty firmie kurierskiej
   - towar oznaczony jako „na zamówienie” – należy dokonać wpłaty zaliczki w wysokości 30% wartości zamówienia, w celu jego realizacji. Termin realizacji zostanie potwierdzony. Pozostała kwota zostanie pobrana przez firmę kurierską w momencie dostawy towaru.
  2. przedpłata:
   - towar znajdujący się na magazynie zostanie przekazany do realizacji w momencie zaksięgowania się pieniędzy na koncie bankowym Sprzedającego o pełnej wartości zamówienia.
   - towar oznaczony jako „na zamówienie” – należy dokonać wpłaty zaliczki w wysokości minimum 30% wartości zamówienia, w celu jego realizacji. Termin realizacji zostanie potwierdzony. Pozostałą kwotę należy opłacić po potwierdzeniu przez Sprzedającego o dostępności towaru na magazynie. Po zaksięgowaniu na koncie bankowym brakującej części kwoty, towar zostanie przekazany do realizacji na magazyn i bezzwłocznie wysłany.
  3. raty:
   - Sprzedający po otrzymaniu przez Bank potwierdzenia akceptacji zakupu na raty potwierdzi Kupującemu termin realizacji zakupionych towarów zgodnie z podanymi przy produktach informacjach o dostępności. Wysyłka towaru nastąpi niezwłocznie kiedy towar będzie na magazynie Sprzedającego.
  4. płatności przy odbiorze osobistym:
   - Kupujący musi dokonać wpłaty zaliczki w wysokości 30% wartości zamówienia jeśli zakupiony produkt jest oznaczony „pod zamówienie” – może dokonać tej płatności przelewem na konto bankowe Sprzedającego lub w kasie w siedzibie Sprzedającego. Realizacja zamówienia następuje w momencie zaksięgowania pieniędzy. Pozostał kwota zostanie pobrana od Kupującego w momencie odbioru towaru w siedzibie firmy w formie gotówkowej.
 10. W przypadku gdy potwierdzenie zamówienia przez sklep jest niemożliwe z uwagi na np. brak terminu dostawy z powodu niedostepności towaru u producenta, lub ceny ze względu na zmianę ceny towaru przez producenta lub dostawcy - zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji. Zawarcie umowy sprzedaży nie dochodzi wówczas do skutku. Kupujący zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany telefonicznie lub e-mailowo, najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych od chwili złożenia zamówienia. Wpłacona zaliczka zostanie zwrócona Kupującemu w pełnej wysokości.
 11. Na zakupiony towar jest wystawiana faktura VAT, która zostaje wysłana na adres e-mail podany na zamówieniu.
 12. Zamówiony towar zostanie dostarczony pod wskazany przez Kupującego adres za pośrednictwem kuriera lub może zostać odebrany osobiście w magazynie firmy. Sposób oraz miejsce dostawy wraz z danymi osób upoważnionych do odbioru należy podać podczas składania zamówienia. Niektóre towary mogą być dostarczone wyłącznie za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 13. Koszty dostawy towaru są ustalane indywidualnie w trakcie składania zamówienia i są uzależnione od wielkości i ciężaru towaru jak również od wyboru sposobu płatności jak i dostawy. W przypadku gdy system źle naliczy koszt dostawy, sklep w ciągu do 2 dni poinformuje o zmianie kosztu.

§4 PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsumentowi, przysługuje prawo na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów (z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art.34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014r o prawach konsumenta, Dz. U z 2014r. poz. 827)
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta.
 3. Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu , którego wzór stanowi załącznik nr. 1 do niniejszego regulaminu oraz który przesłany jest konsumentowi wraz z potwierdzeniem zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas [Alewnetrze, ul. Grunwaldzka 615, Gdańsk, sklep@alewnetrze.com.pl, tel. 517-882-854] o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
  Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. Sprzedający wyłącza możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w innej formie niż pisemna.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
 6. Kupujący ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu w pełnej ilości na magazyn centralny Sprzedającego, z którego ten towar został wysłany. Zwrot powinien być dokonany niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Kupujący odsyła rzeczy na własny koszt i ryzyko.
 7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy, a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia funkcjonowania, cech lub charakteru rzeczy.
 8. Sprzedający niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczania oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 Prawa konsumenckiego.
 9. Sprzedający dokona zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności jakiego użył Konsument, chyba że Konsument zgodzi się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 10. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do momentu otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.
 11. Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
  1. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  2.  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  3.  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  6. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  7.  o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
  8. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

§5 RĘKOJMIA

 1. Sprzedający jest odpowiedzialny wobec Kupującego, jeżeli sprzedana rzecz ma wadę fizyczną lub prawną. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
 2. Jeżeli sprzedana rzecz ma wadę, Konsument może:
  1. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
  2. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;

   chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzecz lub usunięcia wady.
 3. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 4. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:
  1. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
  2. żądać usunięcia wady.
 5. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 6. Sprzedający może odmówić żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. 
 7. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje.
 8. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.
 9. Przy sprzedaży między przedsiębiorcami Kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie sprawdził rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedającego o wadzie tego produktu, a w przypadku kiedy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił Sprzedającego niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 10. Sprzedający w terminie 14 dni ustosunkuje się do:
  1. oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny;
  2. oświadczenia o odstąpieniu od umowy;
  3. żądania wymiany rzeczy na wolną od wad;
  4. żądania usunięcia wady.

   W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.
 11. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi. 
 12. W terminach określonych w §4 pkt 15-17 Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
 13. Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedający wadę podstępnie zataił.

§6 DANE OSOBOWE

 1. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
 2. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu jest Sprzedający.
 3. Dane Kupującego będą przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych oraz w wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych. Konsument ma prawo swobodnego dostępu (wglądu) do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania i ich usunięcia z bazy danych, co należy zgłosić do administratora danych w formie pisemnej.

§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 2. Wszelkie spory wynikłe z umów sprzedaży między Sprzedającym a Kupującym będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. W przypadku braku satysfakcjonującego zakończenia dla którejkolwiek ze stron, spór będzie rozstrzygany przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z poniższymi ustępami.
 3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedającym a Kupującym będącym jednoczenie Konsumentem zostaną poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.)
 4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedającym a Kupującym nie będącym jednoczenie Konsumentem zostaną poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę pozwanego lub sądowi właściwemu dla miejsca wykonania umowy.
 5. Prawem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikłych z umowy sprzedaży zawartej na postawie niniejszego regulaminu jest prawo polskie.

Producenci

Współpracujemy z największymi markami